This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

ESP Group 2 Actitivity

| See more in Philosophy

Ito ang mga pagpapahalaga na dapat isa buhay upang mataglay ang kagalingan ng paggawa. Itugma ang mga salita sa mga kahulugan nito.

MaryChloeBelarma
Created Date 03.20.22
Last Updated 03.21.22
Viewed 1 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • Tumutukoy sa pagsisikap na tapusin ang isang gawain nang buong puso na may malinaw na layunin sa paggawa.
  • Ito ay ang patuloy sa paggawa sa kabila ng hadlang sa kaniyang paligid.
  • Ito ay pagkakaroon ng kasiyahan, pagkagusto at siglang nararamdaman sa paggawa ng gawain o produkto.
  • Ang produkto o gawaing ginawa ay bunga ng mayamang pag-iisip at hindi panggagaya o pangongopya ng gawa ng iba.
  • Ang tao na meron nito ay alam ang hangganan ng kaniyang ginagawa at mayroong paggalang sa ibang tao.