This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

4T1 đi tìm đồng đội (Calculus)

| See more in Calculus

27-11-2021

dangmai
Created Date 11.27.21
Last Updated 11.30.21
Viewed 3 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • Số hạng tiếp theo của dãy số: 2; 6; 12; 20; ... là:
  • Số hạng nào sau đây thuộc dãy số: 10; 15; 20; 25; ...
  • Trung bình cộng của 3 số: 123; 125; 127 là:
  • Biết trung bình cộng của 4 số là 25, tổng của 4 số đó là:
  • Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số mà viết xuôi hay viết ngược đều như nhau là:
  • Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau lập thành từ các chữ số 0; 1; 2?
  • Tìm x biết: x + 2390 x 5 = 2390 x 3 + 2390 x 2