This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

phương pháp chứng minh hinh học (Geometric proof method)

| See more in Geometry

chơi nào

LựcVũTiến
Created Date 11.23.19
Last Updated 11.25.19
Viewed 0 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • PHƯƠNG PHÁP TÌM GIAO TUYẾN
  • PHƯƠNG PHÁP TÌM GIAO ĐIỂM ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG, BƯỚC 1 LÀM GÌ ?
  • PHƯƠNG PHÁP TÌM GIAO ĐIỂM ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG, BƯỚC 2 LÀM GÌ ?
  • PHƯƠNG PHÁP TÌM GIAO TUYẾN SONG SONG KHI NÀO ?
  • TÌM THIẾT DIỆN MẶT PHẲNG VÀ CHÓP LÀ GÌ ?
  • CHỨNG MINH ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG MẶT PHẲNG, TA LÀM THEO PHƯƠNG PHÁP NÀO ?
  • PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH 2 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG NÀO CHƯA THẤY THẦY LỰC DẠY
  • CHỨNG MINH 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG LÀ GÌ ?
  • LỖI NÀO TRÌNH BÀY HÌNH HỌC BỊ MẤT ĐIỂM ?
  • Hình lăng trụ có :