This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Giải cứu Ong nhỏ - Math

| See more in Statistics & Probability

Bạn Ong nhỏ mải chơi quá, quên mất đường về nhà rồi. Em hãy giúp bạn tìm đường về nhà bằng cách trả lời các câu hỏi nhé!

Diệp_TVPhạmThịNgọc
Created Date 11.22.21
Last Updated 11.22.21
Viewed 4 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • 10 - 3 = ?
  • 2 + 6 - 5 = ?
  • Điền dấu <,>, =: 4 + 3 .......... 3 + 4
  • An có 9 cái bánh. An biếu bà 5 cái bánh. Hỏi An còn lại bao nhiêu cái bánh?
  • 0 + .... = 7
  • Số bé nhất có 1 chữ số là:
  • Cho các số: 0, 3, 1, 4, 7. Số lớn nhất là:
  • Điền dấu: <, >, = 2 + 4 ....... 9