This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Kaugnayan ng Lokasyon sa Paghubog nga Kasaysayan

| See more in Geography

Multiple Choice Game

VIRGILIOFABRO
Created Date 10.16.20
Last Updated 10.16.20
Viewed 29 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • Ito ay paraan ng pagtukoy sa tiyak na kinaroroonan ng ating bansa
  • Saang kontinente matatagpuan ang bansang Pilipinas?
  • Ano ang tawag sa lugar na nakakaranas ng klimang Tag-ulan at tag-araw?
  • Ito ay tumutukoy sa di pangkaraniwang pangyayari sa kalikasan
  • Ano ang kahulugan ng "geo" sa salitang geography(heograpiya)?